Zapytanie ofertowe – OBSŁUGA PRAWNA STOWARZYSZENIA POLSKA RADA PELLETU

ZAMAWIAJĄCY:

POLSKA RADA PELLETU

ul. Waszyngtona 34-36

81-342 Gdynia

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa prawna lud radców prawnych, w szczególności:

1- opracowywanie opinii prawnych i udzielanie konsultacji prawnych, w tym analizy dokumentów;

2-  uczestniczenie w charakterze doradcy w prowadzonych postępowaniach, negocjacjach oraz reprezentowanie w tych postępowaniach i negocjacjach;

3- opracowywanie projektów umów oraz wszelkich innych dokumentów o charakterze prawnym

 

Przedstawienie oferty na ww. działania – stawka godzinowa netto lub miesięczny ryczałt netto

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie spraw procesowych przez adwokatów lub radców prawnych, w szczególności:

  • Prowadzenie spraw administracyjnych, podatkowych;
  • Prowadzenie spraw sądowych (cywilnych, karnych, administracyjnych, podatkowych), egzekucyjnych przed organami ścigania

 

Przedstawienie oferty na ww. działania – wynagrodzenie netto uzgadniane każdorazowo w zależności od charakteru sprawy lub stawka godzinowa netto.

 

TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia to 19.11.2018 r.

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@polskaradapelletu.org

Zamawiający ma prawo do wydłużenia terminu składania ofert w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 21.11.2018 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przekazane zainteresowanym stroną drogą e-mailową.

 

Z poważaniem,

Zarząd PRP