Statut Polskiej Rady Pelletu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Powołuje się stowarzyszenie pod nazwą Polska Rada Pelletu (dalej: „Stowarzyszenie”).
 2. Stowarzyszenie posługuje się alternatywnie angielską wersją nazwy: Polish Pellet Council.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na zasadach określonych ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210) oraz niniejszym statutem. W szczególności Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.
 3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdynia.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Jeżeli wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działania także poza granicami kraju.
 4. W celu realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może przystępować i należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia

§ 4

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
   1. A. reprezentacja interesów branży pelletu przed organami publicznymi szczebla rządowego, samorządowego oraz unijnego, w tym instytucjami kontroli i nadzoru rynku, przed podmiotami niepublicznymi oraz przedstawicielami innych sektorów gospodarczych,
   1. B. promocja pelletu jako paliwa ekologicznego
   1. C. prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, promocyjnej i edukacyjnej.
   1. D. wspieranie podmiotów działających na rynku pelletu;
 2. Stowarzyszenie realizuje cel, o którym mowa w ust. 1 w szczególności poprzez:
   1. A. inicjowanie i udział w postępowaniach na zasadach określonych dla organizacji społecznych przez obowiązujące przepisy;
   1. B. udział w procesie legislacyjnym na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy, w tym w szczególności inspirowanie zmian w prawodawstwie i opiniowanie projektowanych aktów prawnych, także na poziomie prawa miejscowego;
   1. C. udział w tworzeniu strategii, polityk, programów i innych dokumentów planistycznych dotyczących problematyki powiązanej z branżą pelletu, w tym w szczególności odnawialnych źródeł energii;
   1. D. udzielanie wsparcia członkom Stowarzyszenia, w szczególności merytorycznego i prawnego;
   1. E. prowadzenie działań promocyjnych skierowanych w szczególności do instytucji samorządowych, klastrów energetycznych, instytucji dofinansowujących programy antysmogowe oraz użytkowników pelletu;
   1. F. opracowywanie analiz, publikacji i memorandów dotyczących sektora pelletu;
   G. uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczo-rozwojowych.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 5

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na

  A. członków zwyczajnych;
  B. członków wspierających;
  C. członków honorowych.

§ 6

 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.
 2. Członkami zwyczajnymi mogą być w szczególności przedstawiciele producentów i dystrybutorów pelletu drzewnego, przedstawiciele producentów kotłów na biomasę oraz mediów branżowych.
 3. Status członka zwyczajnego przysługuje założycielom Stowarzyszenia.
 4. Osoby inne niż wymienione w ust. 3, zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia w charakterze członków zwyczajnych, przedkładają Zarządowi pisemną deklarację w tym przedmiocie. O przyznaniu statusu członka zwyczajnego decyduje Zarząd w drodze uchwały.

§ 7

 1. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje:
   A. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
   B. prawo głosu na obradach Walnego Zebrania Członków;
   C. prawo zgłaszania wniosków i opinii dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
   A. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;
   B. przestrzegać postanowień Statutu, jak również regulaminów i uchwał przyjętych przez władze Stowarzyszenia;
   C. regularnie opłacać składki członkowskie;
   D. dbać o dobro Stowarzyszenia, w tym w szczególności jego wizerunek i środki majątkowe.

§ 8

 1. Utrata członkostwa w przypadku członków zwyczajnych następuje w drodze wykreślenia z listy członków lub wykluczenia uchwałą Zarządu.
 2. Członek zwyczajny podlega wykreśleniu z listy członków w przypadku:
   A. rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie;
   B. śmierci;
   C. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
   D. pozbawienia praw publicznych.
 3. Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka zwyczajnego w przypadku:
   A. popełnienia czynu dyskwalifikującego go jako członka Stowarzyszenia, w szczególności godzącego w dobre imię Stowarzyszenia i jego wizerunek publiczny;
   B. postępowania sprzecznego ze Statutem, regulaminami lub uchwałami przyjętymi przez władze Stowarzyszeniu;
   C. rażącego lub uporczywego niewywiązywania się ze zobowiązań przyjętych wobec Stowarzyszenia;
   D. zalegania z opłatą składek członkowskich za okres co najmniej 6 miesięcy.
 4. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Od rozstrzygnięcia Walnego Zebrania Członków nie przysługuje odwołanie.

§ 9

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, spełniająca warunki, o których mowa w § 6 pkt 1 lub osoba prawna, która zadeklarowała wsparcie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia w charakterze członków wspierających przedkładają Zarządowi pisemną deklarację w tym przedmiocie. O przyznaniu statusu członka zwyczajnego decyduje Zarząd w drodze uchwały.
 3. Przepisy § 8 dotyczące utraty członkostwa stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

§ 10

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna o szczególnych zasługach dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. O przyznaniu statusu członka honorowego decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu.

§ 11

 1. Członkom wspierającym i honorowym przysługują:
  1. prawo uczestnictwa z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków;
  2. prawo uczestnictwa w pracach stowarzyszenia;
  3. prawo uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 12

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
   A. Walne Zebranie Członków;
   B. Zarząd;
   C. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 3. Głosowania we władzach Stowarzyszenia są jawne, o ile w odniesieniu do indywidualnego głosowania dany organ nie postanowi inaczej.

Walne Zebranie Członków

§ 13

 1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje jako zebranie zwyczajne lub zebranie nadzwyczajne.

§ 14

 1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
   A. uchwalenie zmian w statucie,
   B. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, programu działań Stowarzyszenia oraz innych dokumentów programowych;
   C. określenie wysokości składek członkowskich;
   D. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu;
   E. udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
   F. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
   G. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu;
   H. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
   I. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
   J. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
 3. W odniesieniu do spraw określonych w ust. 2 lit. a oraz lit. j uchwały zapadają większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
 4. W przypadku niestawienia się członków w liczbie wymaganej do podjęcia uchwał, Zarząd zwołuje drugie posiedzenie, na którym do ważności uchwał nie jest wymagana frekwencja określona w ust. 3 i 4.

§ 15

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz do roku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku Komisji Rewizyjnej, lub co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku. Wniosek powinien określać cel zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 3. Zarząd zawiadamia członków o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.

Zarząd

§ 16

 1. Zarząd składa się z trzech lub pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu i co najmniej jednego Wiceprezesa Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 2. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 3. Wybór Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu następuje na pierwszym posiedzeniu Zarządu obradującego w nowej kadencji.
 4. W przypadku ustąpienia jednego z członków Zarządu lub braku możliwości sprawowania przez niego funkcji, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia – jednego członka w przypadku składu trzyosobowego lub dwóch członków w przypadku składu pięcioosobowego. W przypadku ustąpienia lub braku możliwości sprawowania funkcji przez większą liczbę członków Zarządu, zwołuje się Walne Zebranie Członków, w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 5. Utrata mandatu członka Zarządu następuje w przypadku:
   A. upływu kadencji;
   B. odwołania przez Walne Zebranie Członków;
   C. zrzeczenia się funkcji;
   D. wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 2.

§ 17

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Przepis § 15 ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym możliwe jest odstąpienie od czternastodniowego terminu, jeżeli wszyscy członkowie potwierdzą otrzymanie zawiadomienia.
 4. Do realizacji powierzonych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, w tym w szczególności:
   A. określenie szczegółowych kierunków działań Stowarzyszenia;
   B. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
   C. prowadzenie spraw związanych z działalnością, o której mowa w § 21 ust. 2 i 3;
   D. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań;
   E. podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania darowizn, spadków i zapisów;
   F. zatrudnianie pracowników do prowadzenia prac Stowarzyszenia;
   G powoływanie zespołów roboczych;
   H. podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych statutem;
   I. prowadzenie dokumentacji.
 2. Zarząd podejmuje decyzje związane z przystępowaniem i członkostwem Stowarzyszenia w organizacjach, o których mowa w § 3 ust. 4.

§ 18

Do reprezentowania Stowarzyszenia i składania w jego imieniu oświadczeń woli, w tym w szczególności do zaciągania zobowiązań majątkowych, są upoważnieni, każdy z nich samodzielnie: Prezes i Wiceprezes (lub Wiceprezesi) Zarządu, lub pełnomocnik umocowany łącznie przez te osoby.

§ 19

 1. W związku z wykonywaniem pełnionej funkcji, członkom Zarządu może być przyznane wynagrodzenie.
 2. Decyzję w przedmiocie, o którym mowa w ust. 1, podejmuje Walne Zgromadzenie Członków, w drodze uchwały.

Komisja Rewizyjna

§ 19

 1. Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
   A. pozostawać członkami Zarządu,
   B. pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia;
   C. pozostawać z członkami Zarządu w stosunku podległości służbowej
   D. pozostawać w stosunku pracy ze Stowarzyszeniem,
   E. pozostawać skazani prawo
 4. Do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia § 16 ust. 2, 4 i 5 oraz § 17 ust. 1.

§ 20

 1. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo żądania:
   A. wglądu oraz udostępnienia wszelkich dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia;
   B. pisemnych lub ustnych wyjaśnień od Zarządu i jego członków;
   C. zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków lub posiedzenia Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu Członków uzasadniony wniosek o udzielenie lub nieudzielenie Zarządowi absolutorium.

Rozdział V
Inne postanowienia

§ 21

 1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich oraz innych źródeł dopuszczonych przez prawo, w tym w szczególności przez art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie związanym z realizacją jego celów.
 3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 22

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, o ile Walne Zebranie Członków nie postanowi inaczej.
 3. Majątek Stowarzyszenia pozostały po likwidacji przeznacza się na rzecz innej organizacji realizującej cele zbliżone do celów Stowarzyszenia, o ile Walne Zgromadzenie Członków nie postanowi inaczej.
 • reprezentacja interesów branży peletu przed organami publicznymi szczebla rządowego, samorządowego oraz unijnego, w tym instytucjami kontroli i nadzoru rynku, przed podmiotami, niepublicznymi oraz przedstawicielami innych sektorów gospodarczych,

 • wspieranie podmiotów działających na rynku peletu,

 • wspieranie podmiotów działających na rynku peletu,

 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, promocyjnej i edukacyjnej.

© Copyright - Polska Rada Pelletu