WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PRP

Informujemy, że w dniu 05.12.2017 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiej Rady Pelletu. 

Zrealizowano następujący porządek obrad:

 • Otwarcie Zebrania i stwierdzenie kworum.
 • Wybór Przewodniczącego i Protokólanta Zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Podjęcie uchwał.
 • Sprawozdanie Zarządu z bieżących działań Stowarzyszenia, a w tym:
  1. Uzyskanie statusu członka Europejskiego Stowarzyszenia ds. Biomasy oraz Europejskiej Rady Pelletu AEBIOM & EPC.
  2. Sprawozdania z udziału Zarządu Stowarzyszenia w Konferencji AEBIOM „European Bioenergy Future 2017” oraz „Pellet Workshop” w dniach 20-22.11.2017 r. w Brukseli, podczas których odebrano oficjalnie potwierdzenie członkostwa Polskiej Rady Pelletu w AEBIOM & EPC.
  3. Omówienie Planu działań Stowarzyszenia Polskiej Rady Pelletu na rok 2018
 • Rozpatrzenie wolnych wniosków członków oraz zaproszonych gości.
 • Zamknięcie Zebrania.

W ramach przyjętego planu działań Stowarzyszenia POLSKA RADA PELLETU na rok 2018, powołano trzy Grupy Robocze:

Grupa Robocza ds. Jakości Paliw Stałych i Technologii Produkcji;

– Grupa Robocza ds. Przepisów Prawnych;

– Grupa Robocza ds. Promocji i Edukacji.

W wyniku prac w ww. grupach Polska Rada Pelletu będzie realizować cele statutowe, ale przede wszystkim będzie dążyć do wypracowania wspólnych korzyści dla całej branży pelletu drzewnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem interesów jej Członków.

 

Do poszczególnych grup zgłoszono następujących kandydatów:

Nazwa: Grupa Robocza ds. Jakości Paliw Stałych i Technologii Produkcji Grupa Robocza
ds. Przepisów Prawnych
Grupa Robocza ds. Promocji i Edukacji
  Przewodniczący:
Agnieszka Kędziora-Urbanowicz
Przewodniczący:
Sergiusz Zinowczyk
Przewodniczący:
Maciej Kosiński
1. Iwona Jelonek – członek 1. Iwona Jelonek – członek 1. Iwona Jelonek – członek
2. Marta Stasiak – członek 2. Agnieszka Jeznach – członek 2. Agnieszka Jeznach – członek
3. Anna Rozkosz – członek 3. Agnieszka Kędziora-Urbanowicz – członek 3. Agnieszka Kędziora-Urbanowicz – członek
4. Wojciech Cichy – członek 4. Anna Rozkosz – członek 4. Adam Sarnaszek – członek
5. Adam Nocoć – członek 5. Adam Nocoń 5. Robert Rogosz – członek
6. Marcin Łazicki – ekspert zewnętrzny 6. Marcin Łazicki – ekspert zewnętrzny 6. Sergiusz Zinowczyk
7. Sergiusz Zinowczyk 7. Adam Sarnaszek – członek 7. Wiktor Andrych – ekspert zewnętrzny
  8. Michał Tarka – członek  

Spotkania poszczególnych grup roboczych będą organizowane przez przewodniczących i odbywać się będą raz w kwartale, najbliższe spotkanie planowane jest na marzec 2018 r.

 

 

POLSKA RADA PELLETU partnerem „Forum prawa i technologii – biogaz, biomasa, kogeneracja”, 7-8.12.2017 r., Zakopane

 

POLSKA RADA PELLETU była partnerem Forum prawa i technologii – Biogaz, Biomasa, Kogeneracja, które odbyło się 7-8 grudnia br. w najwyżej położonym hotelu w Polsce TATRA*** w Zakopanem.

 

 

W programie m.in.:

Założenia nowego systemu wsparcia dla kogeneracji po 2018 roku.

Główne założenia i kierunki zmian do rozporządzenia wykonawczego do art. 119 Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 oraz Dz. U. z 2016 r., poz. 925, 1579 i 1753 wraz z późniejszymi zmianami) dotyczące dokumentowania biomasy na cele energetyczne, kryteriów zrównoważonego pozyskania oraz zasad certyfikacji biomasy AGRO,
Stan biogazowni rolniczych w Polsce, wg. rejestru prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
Nowelizacja Ustawy OZE – najważniejsze zmiany dla biomasy i biogazu,
Modele uwierzytelniania pochodzenia biomasy „agro”,
Możliwości dofinansowania projektów inwestycyjnych,
Pellet drzewny klasy A1 – nowoczesnym paliwem niskoemisyjnym w walce ze smogiem,
Technologie spalania biomasy w małej skali,
Modernizacja istniejących ciepłowni w celu dostosowania ich do zasilania biomasą,
Technologie kogeneracji i trigeneracji w ciepłownictwie i przemyśle.

 

Organizatorem wydarzenia była firma CITY BRAND ENERGIA ODNAWIALNA – PEŁNA AGENDA WYDARZENIA, REJESTRACJA I WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW znajdziecie na stronie organizatora: http://oze.city-brand.pl/wydarzenia/forum-prawa-i-technologii-biogaz-biomasa-kogeneracja/

 

PROGRAM KONFERENCJI MOŻNA POBRAĆ – TUTAJ

 

 

 

 

 

Seminarium szkoleniowe pt.”Biogaz, Biomasa, Kogeneracja – prawo i technologia” pod patronatem Polskiej Rady Pelletu

W dniach 7-8.12.2017 r. w Zakopanem odbyło się seminarium szkoleniowe pt. “Biogaz, Biomasa, Kogeneracja – prawo i technologia” zorganizowane przez firmę City Brand Energia Odnawialna.

 

Partnerem merytorycznym wydarzenia jest firma audytorska BIOCONTROL Sp. z o.o. – administrator systemu certyfikacji dla zrównoważonej biomasy stałej www.ksub.pl
Patronat nad wydarzeniem objęła POLSKA RADA PELLETUwww.polskaradapelletu.org
Prelegenci przedstawili tematykę związaną ze stanem prawnym w zakresie nowego systemu wsparcia dla kogeneracji, biogazu i biomasy. Podczas szkolenia była okazja wysłuchać niezwykle ciekawej prelekcji przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, którzy zaprezentowali możliwości wykorzystania drewna w energetyce oraz zamierzenia dotyczące OZE jako podstawowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu.

Przedstawiono również prezentacje nt. aktualnych regulacji prawnych i perspektyw ciepłowni i elektrociepłowni opalanych biomasą; jakości pelletu drzewnego jako paliwa niskoemisyjnego w walce ze smogiem, czy perspektyw inwestycyjnych dla biomasy w małej skali i możliwości dofinansowania projektów.

 

 

Inicjatywy samorządowe z Polską Radą Pelletu

POLSKA RADA PELLETU podczas II Forum Przedsiębiorczości w Czeladzi edukuje w zakresie wykorzystania pelletu drzewnego, jako czystego paliwa do walki ze smogiem.

 

MY MÓWIMY WYRAŹNIE STOP SMOG!

Polska Rada Pelletu i Uniwersytet Śląski w Katowicach z wizytą w Zakładzie Produkcji Pelletu IKEA

Dzięki uprzejmości IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział Wielbark przyszli doktoranci Uniwersytetu Ślaśkiego w Katowicach wraz z przedstawicielami Polskiej Rady Pelletu mieli możliwość wizytować Zakład Produkcji Pelletu Drzewnego, IKEA Industry Poland Sp. z o.o., Oddział Wielbark.

Pod przewodnictwem promotora-wnioskodawcy Pani Dr. hab. Iwony Jelonek przyszli doktoranci będą realizować rozprawę doktorską pod roboczym tytułem „Projekt wysokowydajnej energetycznie oraz charakteryzującej się niskimi stężeniami emisji zanieczyszczeń do atmosfery mieszanki pelletu jako paliwa do automatycznych kotłów pelletowych”.

Głównym zadaniem proponowanej rozprawy doktorskiej jest zbadanie dostępnych na rynku krajowym mieszanek pelletu z wykorzystaniem współczesnych metod badawczych. Projektowane badania pozwolą na osiągnięcie głównego celu rozprawy: zaprojektowania nowej mieszanki paliwa (pelletu), który będzie najbardziej efektywnym energetycznie opałem oraz będzie charakteryzował się niskimi stężeniami emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace naukowe będą prowadzone w ramach realizowanego przez doktoranta programu studiów doktoranckich wdrożeniowych. Przyszłemu doktorantowi zostaną powierzone konkretne zadania, których wykonanie jest możliwe do zrealizowania w czasie trwania studiów doktoranckich, wpisują się one także w działalność naukowo-badawczą promotora.
Tego typu spotkania są jednym z działań statutowych Polskiej Rady Pelletu, która serdecznie dziękuje przedstawicielom IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Wielbarku za miłe przyjęcie, merytoryczną oprawę oraz otwartość.
POLSKA RADA PELLETU SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ORAZ ŻYCZY PRZYSZŁYM DOKTORANTOM WIELU SUKCESÓW!