Zostań członkiem

ZOSTAŃ CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, czyli w szczególności przedstawiciele środowiska naukowego, eksperci z branży, media branżowe.

ZOSTAŃ CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM

Członkiem wspierającym może być obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych lub osoba prawna, która zadeklarowała wsparcie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne realizacji celów Stowarzyszenia.

CZŁONKOWIE HONOROWI

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna o szczególnych zasługach dla realizacji celów Stowarzyszenia. O przyznaniu statusu członka honorowego decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu.

Status członka zwyczajnego przysługuje również założycielom Stowarzyszenia. Osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia w charakterze członków zwyczajnych, przedkładają Zarządowi pisemną deklarację w tym przedmiocie, a o przyznaniu statusu członka zwyczajnego decyduje Zarząd w drodze uchwały.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia w charakterze członków wspierających przedkładają Zarządowi pisemną deklarację w tym przedmiocie.

Do przystąpienia w poczet członków wspierających zapraszamy przede wszystkim firmy komercyjne tj. przedstawicieli producentów pelletu drzewnego, firm handlujących pelletem, producentów kotłów i urządzeń grzewczych, czy jednostki certyfikujące i laboratoria badawcze.

Wypełnij deklarację

Wypełnij ankietę

Back to Top