Polska Rada Pelletu jest oficjalnym polskim przedstawicielem i członkiem stowarzyszonym organizacji European Pellet Council będącej częścią europejskiej sieci Bioenergy Europe www.epc.bioenergyeurope.org. Organizacja EPC European Pellet Council jest właścicielem systemu certyfikacji ENplus® oraz znaków chronionych prawem znaków towarowych ENplus A1, A2 i B. W ramach swoich kompetencji Polska Rada Pelletu prowadzi działania mające na celu udzielania wsparcia i informacji dla wszystkich podmiotów ubiegających się o uzyskanie certyfikatu w systemie ENplus®, jak również dla użytkowników certyfikowanego w tym systemie pelletu. ENplus® to wiodący na świecie system certyfikacji jakości pelletu drzewnego. Obejmuje on nie tylko cały łańcuch dostaw, ale i również produkcję, handel i dostawy dzięki czemu zapewnia najwyższe standardy jakości dla użytkownika końcowego. Poza promocją systemu certyfikacji ENplus®, do głównych zadań PRP należą m.in.:

 • tłumaczenie i aktualizacja dokumentacji certyfikacyjnej ENplus® przygotowanej przez European Pellet Council (EPC)
 • pełnienie roli pośrednika pomiędzy przedsiębiorstwami produkującymi pellet, a także pośrednikami w handlu z EPC
 • organizowanie i promowanie wszelkich szkoleń / imprez związanych z programem ENplus®
 • praca nad rozszerzeniem bazy certyfikowanych producentów / traderów
 • pośredniczenie w zgłaszaniu do EPC, problemów związanych z jakością pelletu, oszustw, a także wszelkich innych istotnych informacji dotyczących certyfikacji
 • powiadamianie EPC o wszelkich problemach administracyjnych / technicznych związanych z ENplus®, które mogą przyczynić się do jakiejkolwiek inicjatywy poprawy / aktualizacji schematu
 • raportowanie o zmianach prawnych / rynkowych, które mogą wpłynąć na schemat certyfikacji ENplus®

Logo ENplus® stało się istotnym argumentem dla sprzedawców pelletu drzewnego. Aby zagwarantować jej wartość, logo i znak towarowy ENplus® są zarejestrowane i chronione na mocy prawa międzynarodowego, a ich stosowanie jest ściśle ograniczone do certyfikowanych firm spełniających precyzyjne wytyczne. Właścicielem i wyłącznym dysponentem logo jest Spółka ENplus c/o Bioenergy Europe, z siedzibą w Brukseli (1050) w Belgi, przy Place du Champ de Mars 2, (enplus@bioenergyeurope.org). Certyfikat ENplus® jest ważny przez okres 3 lat. Każdy producent jest świadomy, że jeśli nie będzie spełniać wymogów certyfikacji, certyfikat może zostać zawieszony lub wycofany. Raz w roku jednostka certyfikująca przeprowadzi w danej firmie obowiązkowy audyt, tzw. audyt w nadzorze nad wydanym certyfikatem. W przypadku uzasadnionych skarg, EPC może zlecić jednostce certyfikacyjnej przeprowadzenie dodatkowego audytu. Zawieszenie/ wycofanie certyfikatu dla jednej z lokalizacji firmy, jeśli firma ma wiele lokalizacji, nie skutkuje zawieszeniem/ wycofaniem certyfikatu dla pozostałych lokalizacji. Po okresie 3 lat oraz po pozytywnym wyniku audytu re-certyfikacyjnego, firma otrzymuje nowy certyfikat na kolejny okres 3 lat.

 • Producenci jacy zdecydują się na wdrożenie systemu zapewniania jakości pelletu drzewnego klasy A1 ustanowionego na podstawie wymagań norm serii EN ISO 17225 zgodnie ze schematem certyfikacji ENplus® zobowiązani są wypracować i działać zgodnie z schematem/wytycznymi takimi jak:
 • Zdefiniowanie klas jakości i określenie właściwości produkowanego pelletu drzewnego;
 • Stworzenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością oraz zakładowej kontroli produkcji (wyposażenie procesów, kwalifikacje personelu, stworzenie dokumentacji systemowej, zakładowa kontrola produkcji oraz badania laboratoryjne);
 • Monitorowanie, stały nadzór i potwierdzenie zgodności pelletu, produkcji, logistyki (aż do odbiorcy detalicznego) i jakości zarządzania ze standardami europejskimi i zapisami standardów „Handbook for the Certification od Wood Pellets for Heating Purposes ENplus®”
 • Sposób postępowania z reklamacjami;
 • Certyfikacja systemu, uzyskanie licencji do stosowania znaku jakości ENplus®
 • Etykietowanie opakowań jednostkowych z wyrobem gotowym;
 • Prawidłowe używanie numeru identyfikacyjnego ENplus®
© Copyright - Polska Rada Pelletu