Certyfikat DINplus to jeden z pierwszych systemów certyfikacji pelletu. Powstał w Niemczech jako rynkowe oznaczenie zgodności pelletu drzewnego z wymogami niemieckich norm jakości tego paliwa. Podmiotem uprawnionym do wydawania dokumentu zgodności jest niemiecka instytucja DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstr. 56, D-12103 Berlin, (https://www.dincertco.de). Aby zagwarantować jej wartość, logo i znak towarowy DINplus są zarejestrowane i chronione na mocy prawa międzynarodowego, a ich stosowanie jest ściśle ograniczone do certyfikowanych firm spełniających precyzyjne wytyczne. Certyfikat DINplus jest ważny przez 5 lat – termin ważności jest wskazany na certyfikacie. Po wygaśnięciu certyfikatu prawo do posługiwania się znakiem również wygasa. Jeżeli certyfikacja ma być kontynuowana po dacie wskazanej na certyfikacie, producent musi dostarczyć do DIN CERTCO w stosownym czasie aktualny wynik badań laboratoryjnych wskazujący na wyniki pozytywne, oraz wniosek na odnowienie certyfikatu. Oprócz tego, certyfikat może również tracić ważność jeżeli:

 • nadzór nie jest prowadzony terminowo lub w sposób ciągły;
 • znak jakości „DINplus” jest nadużywany;
 • wymagania opisane w schemacie Certyfikacji lub towarzyszących dokumentach nie są przestrzegane;
 • należność za certyfikacje nie została wpłacona w odpowiednim terminie;
 • warunki wstępne przy użytkowaniu certyfikatu nie zostały spełnione.

Producenci jacy zdecydują się na wdrożenie systemu zapewniania jakości pelletu drzewnego klasy A1 ustanowionego na podstawie wymagań norm serii EN ISO 17225 zgodnie ze schematem certyfikacji DINplus zobowiązani są wypracować i działać zgodnie z schematem/wytycznymi takimi jak:

 • Zdefiniowanie klas jakości i określenie właściwości produkowanego pelletu drzewnego;
 • Stworzenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością oraz zakładowej kontroli produkcji (wyposażenie procesów, kwalifikacje personelu, stworzenie dokumentacji systemowej, zakładowa kontrola produkcji oraz badania laboratoryjne);
 • Monitorowanie, stały nadzór i potwierdzenie zgodności pelletu, produkcji, logistyki (aż do odbiorcy detalicznego) i jakości zarządzania ze standardami europejskimi i zapisami standardów „Schematu certyfikacji DINplus
 • Sposób postępowania z reklamacjami;
 • Certyfikacja systemu, uzyskanie licencji do stosowania znaku jakości DINplus
 • Etykietowanie opakowań jednostkowych z wyrobem gotowym;
 • Prawidłowe używanie numeru identyfikacyjnego DINplus

Podmioty posiadające certyfikat DINplus można zweryfikować na stronie DIN CERTCO (www.dincertco.de) w zakładce . Producenci, użytkownicy

i konsumenci mogą korzystać z tej bazy dla uzyskania informacji o certyfikowanych produktach. Oprócz danych kontaktowych posiadacza certyfikatu (telefon, faks, e-mail, strona) również można uzyskać informację o parametrach technicznych wyrobów certyfikowanych.

© Copyright - Polska Rada Pelletu