Stanowisko Polskiej Rady Pelletu do proponowanych przez MRiT projektu w sprawie zwiększenia wolumenu produkowanego pelletu drzewnego dla krajowych gospodarstw domowych

W dniu 1 wrześnie br. Polska Rada Pelletu wraz ze stowarzyszonymi w organizacji producentami i dystrybutorami pelletu drzewnego uczestniczyła w spotkaniu z Panem Ministrem Waldemarem Budą. Podczas spotkania Pan Minister wskazał, że z uwagi na zwiększający się popyt na pellet drzewny i jego braki na rynku, istnieje istotna potrzeba zwiększenia jego podaży. W trakcie spotkania przedstawiono kilka koncepcji tego przedsięwzięcia. Dyskusja dotyczyła potencjalnych rozwiązań gwarantujących stworzenie systemu zaopatrzenia w pellet drzewny krajowe gospodarstwa domowe. 

Polska Rada Pelletu przedstawiła swoje propozycje odnoszące się do rozwiązanie tych problemów zarówno na spotkaniu jak i piśmie wysłanym do Ministerstwa po spotkaniu (pismo z dnia 12.09.2022). Dotyczą one głównie możliwości wyprodukowania dodatkowej ilości pelletu drzewnego w oparciu o surowiec drzewny pochodzący z Lasów Państwowych wydzielony w ramach puli interwencyjnej, który zostałby zakupiony na preferencyjnych warunkach przez producentów pelletu od Lasów Państwowych. Wyprodukowany w ten sposób pellet następnie trafiłby do sprzedaży detalicznej w ramach istniejących sieci dystrybucji opierających się o certyfikowanych dystrybutorów i producentów. Taki system dałby możliwość monitorowania ilości, jak i jakości wyprodukowanego wolumenu pelletu drzewnego, na bazie funkcjonujących w branży systemów certyfikacji oraz identyfikowalności w ramach monitorowania rynku.

W dniu 21.09.2022 na portalach internetowych pojawiły się ogłoszenia przetargowe, które prezentują odmienny od rekomendowanego przez Polską Radę Pelletu sposób realizacji tego projektu, który opiera się na wykonaniu usługi wykonania pelletu drzewnego w oparciu o powierzony surowic drzewny udostępniony przez Jednostki podległe Lasów Państwowych a następnie po jego wykonaniu przez podmiotu, które wygrałyby takie postępowanie na wykonanie usługi na rzecz LP, wprowadzenie go do sprzedaży detalicznej w ramach struktur Lasów Państwowych.

Pomimo tego, że Polska Rada Pelletu prezentuje odmienne stanowisko co do sposobu rozwiązania problemów braków w dostępności pelletu drzewnego na rynku detalicznym oraz wskazaliśmy liczne zagrożenia, co do obecnie prowadzonego przez MRiT oraz LP metody realizacji tego projektu, w dalszym ciągu deklarujemy naszą chęć dialogu i prowadzenia dalszych starań w kierunku rozwiązania tych problemów.

Jednocześnie z uwagą jako Stowarzyszenie Polska Rada Pelletu będziemy się przyglądać i analizować obecnie działania LP oraz MRiT w kierunku wyeliminowania wszelkiego ryzyka i zagrożeń odnoszących się do wprowadzenia na rynek detaliczny pelletu nie spełniającego wymagań międzynarodowych standardów jakości, naruszeń zasad w stosowaniu znaków certyfikacji dla pelletu drzewnego oraz zaburzeń w istniejącym systemie dystrybucji pelletu drzewnego.