IV Konferencja Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie za nami!

Czwarta edycja konferencji Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie zgromadziła zarówno przedstawicieli polskich firm i instytucji, jak i gości z zagranicy. Spotkali się na niej przedstawiciele sektora ciepłowniczego, energetycznego, odpadowego i biomasowego.  Uczestnicy dyskutowali o kondycji branży, perspektywach rozwoju. Program wydarzenia podzielony był na 3 sesje tematyczne. W pierwszym bloku prelegenci szukali odpowiedzi na pytanie czy biomasa jest receptą na kryzys w polskim systemie ciepłowniczym.

Problematykę certyfikacji  biomasy przedstawił Prezes Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu Adam Sarnaszek, który drugie dnia konferencji poprowadził szkolenie dotyczące aspektów zastosowania paliw RDF w energetyce oraz ciepłownictwie.

Zdecydowana reakcja Ministerstwa Klimatu i Środowiska na stanowisko Polskiej Rady Pelletu w sprawie wsparcia dla pelletu drzewnego.

Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odniósł się do stanowiska przedstawionego przez Polską Radę Pelletu w sprawie propozycji wsparcia pelletu drzewnego jako biopaliwa stałego, które zostało wyrażone w artykule autorstwa Agnieszki Kędziora-Urbanowicz pt. „Normy dla pelletu drzewnego? Prace zespołu ekspertów wstrzymano!”, zamieszczonego na portalu internetowym Magazyn Biomasa. Cały artykuł można przeczytać na stronie Magazynu Biomasa, klikając w ten LINK.

Rewizja standardu ENplus®: kluczowe zmiany

Po kilku latach konsultacji, rewizja standardu ENplus® została sfinalizowana. Nowa struktura dokumentacji przedstawia kluczowe zmiany w wymaganiach i procedurach na każdym poziomie procesu certyfikacji, podczas gdy nowy program zarządzania wyjaśnia prawa i obowiązki organów zarządzających ENplus® oraz ustanawia wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę między nimi.

Nowa struktura dokumentów

Standardy ENplus® są dokumentami określającymi wymagania dla wszystkich kluczowych interesariuszy w procesie certyfikacji.  Dokumenty Proceduralne ENplus® to te, które określają procedury Europejskiej Rady ds. Pelletu (EPC) i ENplus® w rozwoju i zarządzaniu systemem, natomiast Wytyczne Dokumenty dostarczają dokładnych informacji/interpretacji na określone tematy, takie jak tłumaczenia dotyczące przechowywania i projektowania worków na pellet drzewny.

Standardy ENplus® składa się z trzech dokumentów:
• ENplus® ST 1001 — ENplus® pellet drzewny – Wymagania dla posiadaczy certyfikatu
• ENplus® ST 1002 — Wymagania dla jednostek certyfikujących i testujących obsługujących certyfikację ENplus®
• ENplus® ST 1003 – Wytyczne dla użytkowników logotypów ENplus®

Kluczowe zmiany dotyczące certyfikowanych firm i wymagań dla pelletu drzewnego

Wraz z rewizją zmieniono kilka definicji. Na przykład, worki typu „big bag” są obecnie uważane za pellet luzem (niezależnie od tego, czy są zapięczetowane, czy też nie), a zatem w tej opcji będą miały zastosowanie wymagania dotyczące pelletów drzewnych luzem.

Definicje „part load ”, czyli częściowego załadunku oraz „full load” czyli pełnego załadunku  zostały zmienione na dostawę na małą i dużą skalę, przy czym jedynym kryterium jest waga dostawy. Wszystkie wyrobu gotowe z certyfikatem ENplus® o różnych klasach jakości i średnicach muszą być fizycznie oddzielone podczas procesu produkcji i handlu. Wymóg ten, wraz z dokumentacją dostawy sprzedanego pelletu i bilansem masy, stanowią podstawę wymagań dotyczących łańcucha dostaw. Wszystko po to, aby zapewnić, że firma nie sprzedaje więcej wyrobów gotowych z certyfikatem ENplus®, niż wyprodukowała lub kupiła. 

To tylko część ze zmienionych definicji w nowej wersji standardów.

Aby zagwarantować pełną identyfikowalność, a zwłaszcza łatwą identyfikację przyczyn występowania niezgodności na rynku pelletu, certyfikowane firmy będą musiały prowadzić ewidencję podmiotów odpowiedzialnych za pakowanie pelletu drzewnego oraz podmiotów dostarczających pellet luzem. Ponadto projekt worka na pellet certyfikowany powinien zawierać również numer seryjny pozwalający na identyfikację firmy pakującej pellet, miejsce i datę workowania.

Firma posiadająca wiele oddziałów produkcyjnych może być teraz objęta jednym certyfikatem. Firma wielooddziałowa może być pojedynczą firmą z wieloma zakładami produkcyjnymi lub handlowymi, samochodami dostawczymi, magazynami i/lub biurami sprzedaży, które są częścią jednego podmiotu prawnego lub są odrębnymi podmiotami prawnymi, ale z kontrolą zarządczą sprawowaną przez podmiot prawny producenta/ firmy handlowej stanowiących centralę.

Z wyjątkiem producentów i firm zlokalizowanych w Niemczech, dozwolona jest również certyfikacja wielozakładowa firmy w wielu krajach. 

Zgodnie ze znowelizowanym wydaniem normy ISO 17225-2, pellet drzewny będzie teraz poddawany badaniom również pod kątem trzech nowych parametrów – gęstości granulki, udziału cząstek drobnych i udziału granulek poniżej 10 mm.

Wprowadzono również nowe, bardziej szczegółowe wymagania dotyczące samokontroli w trakcie procesu produkcyjnego oraz podczas załadunku i (przed/po pakowaniu w worki).

Po raz pierwszy od uruchomienia programu 10 lat temu, opłata, jaką certyfikowane firmy płacą za używanie znaku towarowego ENplus® została zaktualizowana do 0,18 EUR za tonę wyprodukowanego pelletu drzewnego dla producentów ENplus® lub będącego w obrocie pelletu ENplus® dla firm handlowych (0,15 EUR dla członków Bioenergi Europe).

Ponadto wprowadzono również roczną opłatę administracyjną w wysokości 250 euro dla wszystkich certyfikowanych producentów, firm handlowych i usługodawców.

Firmy będą również musiały ponownie podpisać umowy z zarządem ENplus® i na początku 2023 roku zostaną zaproszone do korzystania z nowego narzędzia cyfrowego o nazwie Platforma Certyfikacji ENplus®. Platforma ta zapewni łatwiejszy sposób komunikacji i wymiany dokumentów między podmiotami w uczestniczącymi w programie. 

Okres przejściowy

Wszystkie nowe certyfikaty wydane po dacie wejścia w życie (01.01.2023) muszą spełniać wymagania nowego wydania standardu ENplus® ST 1001 i ENplus® ST 1003;

Wszystkie firmy, które zostały certyfikowane przed datą wejścia w życie (01.01.2023), muszą spełnić wymagania dokumentu ENplus® ST 1001 do zakończenia okresu przejściowego tj. 01.01.2024, a zgodność z wymaganiami zostanie oceniona przez jednostkę certyfikującą ENplus® w ramach kolejnej regularnej inspekcji po zakończeniu okresu przejściowego.

Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących podmiotów chcących złożyć wniosek o wydanie certyfikatu, podmiotów certyfikowanych oraz wymagań dla pelletu drzewnego można znaleźć w dokumencie ENplus® ST 1001, link do dokumenty znajduje się TUTAJ.

Serdecznie witamy firmę AVATEA Sp. z o.o. jako nowego członka Polskiej Rady Pelletu !

Z radością informujemy, że na podstawie § 6 pkt 4 zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu,
firma
AVATEA Sp. z o.o.
została Członkiem Wspierającym
Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu.

Firma AVATEA Sp. z o.o zajmuje się handlem różnego typu biomasy, w tym na cele energetyczne. Firma posiada certyfikat jakości pelletu drzewnego w zakresie handlu pelletem drzewnym klasy jakości A1 (certyfikat ENplus® (A1) nr PL 323).

Jeżeli chcesz zostać członkiem Polskiej Rady Pelletu i przyczynić się do rozwoju tego sektora, a sam również czerpać z tego korzyści zapraszamy do rejestracji TU

IV Konferencja „Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie”

Przed polskim ciepłownictwem wiele wyzwań. Jaka przyszłość czeka branżę? Między innymi na te pytania poszukamy odpowiedzi podczas konferencji „Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie”. Czwarta edycja wydarzenia odbędzie się 13-14 października w Airport Hotel Okęcie w Warszawie.

Co czeka polskie ciepłownictwo?

Polskie ciepłownictwo przechodzi obecnie transformację polegającą m.in. na dekarbonizacji źródeł wytwarzania ciepła. Ale to niejedyne wyzwanie stojące przed tym sektorem. Zgodnie z decyzją Komisji Przemysłu Badań i Energii (ITRE) Parlamentu UE z 13 lipca 2022, udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii w UE ma wzrosnąć do 2030 roku do 45%.

Aby cel ten został osiągnięty, znacząco musi wzrosnąć wykorzystanie biomasy w elektrowniach i ciepłowniach. Dlaczego warto postawić na biomasę? Jak zmodernizować system ciepłowniczy wykorzystując OZE i ciepło odpadowe? Czy zwiększy się rola Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów?

Na te pytania będziemy odpowiadać podczas IV Konferencji Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie.

Konferencja to spotkanie branżowe, którego celem jest budowanie relacji biznesowych oraz przekazanie fachowej wiedzy. Wydarzenie kierujemy do:

 • przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych,
 • przedstawicieli firm energetycznych,
 • producentów i dostawców biomasy,
 • administracji rządowej i samorządów,
 • sektora odpadowego,
 • dostawców technologii dla ciepłownictwa,
 • instytucji branżowych.

Zarejestruj się na IV Konferencję Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie


Program

Program wydarzenia obejmie aktualne zagadnienia dotyczące branży ciepłowniczej i biomasowej. Porozmawiamy m.in. o aktualnej sytuacji krajowego sektora ciepłowniczego, prelegenci przedstawią rekomendowane działania systemowe dla ciepłownictwa w Polsce, zaprezentują inwestycje biomasowe w Polsce.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny tegorocznej edycji obejmie m.in. następujące zagadnienia:

 • Dyrektywa RED III a wyzwania dla ciepłownictwa
 • Dekarbonizacja systemów ciepłowniczych z wykorzystaniem biometanu i wodoru
 • Nowe inwestycje w RDF – przegląd rynku
 • Biomasa w ciepłownictwie – szanse i ograniczenia

Program — sprawdź szczegóły

Kontakt w sprawie konferencji:

Jolanta Kamińska, jolanta.kaminska@magazynbiomasa.pl+48 790 439 216